Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zasiłki rodzinne z dodatkami do zasiłków rodzinnych

Kto może ubiegać się o świadczenia

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu, osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko: 18 roku życia, nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wysokości:
95,00zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia,
124,00zł na dziecko w wieku 5-18 lat,
135,00zł na dziecko w wieku 18-24 lat

Gminą właściwą do składania wniosków o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych jest gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się.

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o zasiłki rodzinne
z dodatkami do zasiłków rodzinnych

Od dnia 01.11.2018r. kryterium uprawniające do pobierania zasiłku rodzinnego wynosi:

674,00zł na osobę w rodzinie;

764,00zł na osobę w rodzinie, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się  orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Dodatki przysługujące do zasiłku rodzinnego

 1. Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka - przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości 1.000,00zł jednorazowo. Warunkiem ustanowienia prawa do dodatku jest pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Obowiązek dołączenia w/w zaświadczenia nie obowiązuje opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych a także osób które przysposobiły dziecko.
 2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – przysługuje w wysokości 400,00zł miesięcznie, matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego nie dłużej jednak niż przez okres: 24 miesięcy kalendarzowych, 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  Fakt przebywania na urlopie wychowawczym potwierdza się stosownym oświadczeniem.
 3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, ponieważ: drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone. Dodatek przysługuje w wysokości 193,00zł miesięcznie nie więcej jednak niż 386,00zł miesięcznie na wszystkie dzieci.
 4. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietne. – przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu w wysokości 95,00zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
 5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka - przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku: do ukończenia  16  roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, powyżej 16 roku życia  do ukończenia 24 r.ż., jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
  Dodatek przysługuje w wysokości: 90,00zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 110,00zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
 6. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – przysługuje w wysokości 100,00zł jednorazowo matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto dany rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.
 7. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka albo osobie uczącej się:
  • w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności w wysokości 90,00zł miesięcznie na dziecko albo
  • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej w wysokości 69,00zł miesięcznie na dziecko.
   Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego
   .

Komu zasiłek rodzinny nie przysługuje

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
  a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje;
  b) ojciec dziecka jest nieznany;
  c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
  d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
  e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 6. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

 

 

 

NASZA PLACÓWKA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sztutowie

ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

tel./fax (55) 247 71 09

e-mail: gops@gops-sztutowo.pl

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny