Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

I. Pomoc społeczne ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. (art. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej)
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, o których mowa wyżej, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

 

II. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
8) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
9) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
10) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

III. Warunkiem skorzystania ze świadczeń z pomocy społecznej jest spełnienie kryterium dochodowego:
a) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty- 528zł;
b) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty- 701zł
-
przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w punkcie II !

 

IV. Jak ubiegać się o świadczenia z pomocy społecznej

Wszystkie świadczenia z pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej bądź w niektórych przypadkach z urzędu.
W celu ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej należy do wniosku dołączyć niezbędne dokumenty potwierdzające wysokość dochodu z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (w przypadku utraty dochodu z miesiąca złożenia wniosku) oraz inne dokumenty m. in. dotyczące sytuacji zdrowotnej, zawodowej, rodzinnej.
Po złożeniu wniosku, pracownik socjalny przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
Celem przeprowadzenia wywiadu środowiskowego jest rozeznanie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o pomoc, a także ustalenie planu pomocy.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej rozpatruje złożony wniosek w oparciu o sporządzony przez pracownika socjalnego wywiad środowiskowy oraz dołączone dokumenty.
Decyzja wydawana jest zawsze w formie pisemnej, w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Przydatne linki:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadomosci-pomoc-spoleczna

 


 

 

NASZA PLACÓWKA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sztutowie

ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

tel./fax (55) 247 71 09

e-mail: gops@gops-sztutowo.pl

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny