Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ochrona danych osobowych w GOPS

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

OGÓLNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie o ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej Rozporządzenie RODO, informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo. Kontakt z Administratorem możliwy jest osobiście lub korespondencyjnie pod wskazanym adresem, telefonicznie pod nr tel. 55 247-71-09 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej gops@gops-sztutowo.pl

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją praw za pośrednictwem e-mail: iod@mainsoft.pl, oraz pisemnie na adres siedziby Administratora wskazanym w pkt. 1.

 3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z następujących aktów prawnych:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

 • ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem’’

 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 • ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 • ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r kodeks postępowania administracyjnego,

 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

 • a także innych aktów prawnych regulujących obowiązki Administratora oraz przepisów wykonawczych do wskazanych ustaw.

 • art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO w celu realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,

 • art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 • art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia RODO w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

 

W przypadku przetwarzania danych osobowych szczególnej kategorii np. dotyczących zdrowia podstawą przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia RODO czyli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.

Administrator opracował klauzule informacyjne dla poszczególnych kategorii osób, których dane przetwarza, z którymi można zapoznać się w siedzibie Administratora, a także na stronie internetowej Placówki w zakładce Ochrona danych osobowych w GOPS.

 

 

 

 

 

 1. Administrator może pozyskiwać dane osobowe wnioskodawców oraz członków ich rodzin z Rejestrów Centralnych prowadzonych przez właściwe Ministerstwa, od instytucji publicznych i organizacji samorządowych, właściwych organów finansowych, organów emerytalnych lub rentowych oraz urzędów administracji rządowej i samorządowej, które są obowiązane na mocy prawa wydawać zaświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z terminami określonymi w szczegółowych przepisach prawa, a także Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach a także Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym z mocy prawa podmiotom, w tym organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa, dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji, podmiotom z którymi współpracuje Administrator na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych.

 4. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych (art. 15 Rozporządzenia RODO), sprostowania (art. 16 Rozporządzenia RODO), usunięcia (wyłącznie w przypadkach określonych w art. 17 Rozporządzenia RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia RODO), wniesienia sprzeciwu (na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e)

 5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody można dokonać pisemnie na adres siedziby Administratora.

 6. Podanie danych dla realizacji obowiązków prawnych jest obligatoryjne, a obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa. Nieudostępnienie danych osobowych niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń może skutkować niemożnością skorzystania ze świadczeń. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – podanie danych jest dobrowolne.

 7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Szczegółowe klauzule informacyjne

w zakresie przetwarzania danych osobowych

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztutowie:

Klauzula informacyjna w zakresie:

Nazwa pliku

Informacja ogólna

01_OGOLNA

Informacja w zakresie pomocy społecznej

02_POMOC_SPOLECZNA

Informacja w zakresie świadczeń rodzinnych

03_SWIADCZENIA_RODZNNE

Informacja w zakresie Programu „Dobry Start”

04_DOBRY_START

Informacja w zakresie świadczeń wychowawczych

05_SWIADCZENIA_WYCHOWAWCZE

Informacja w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów

06_FUNDUSZ_ALIMENTACYJNY

Informacja w zakresie procedury „Niebieska karta”

07_NIEBIESKA_KARTA

Informacja w zakresie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

08_POPZ

Informacja w zakresie Programu Czyste Powietrze

09_CZYSTE_POWIETRZE

Informacja dla pracownika

10_PRACOWNICY

Informacja dla kandydata do pracy

11_ KANDYDACI DO PRACY

Informacja dla kontrahenta/strony umowy cywilnoprawnej

12_KONTRAHENCI

Informacja dla wnioskodawców w zakresie dostępu do informacji publicznej

13_INF_PUBLICZNA

Informacja skrócona

14_SKROCONA


 

NASZA PLACÓWKA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sztutowie

ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

tel./fax (55) 247 71 09

e-mail: gops@gops-sztutowo.pl

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny