Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie został utworzony na mocy Uchwały Nr XII/65/90 Gminnej Rady Narodowej w Sztutowie z dnia 27 lutego 1990r.

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie działa w oparciu o Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie uchwalony Uchwałą Nr XXXVIII/381/2014 Rady Gminy z dnia 23-10-2014r. na podstawie Uchwały Nr XVIII/159/2016 Rady Gminy Sztutowo z dnia 14-04-2016r., Uchwały Nr XXVI/264/2017 Rady Gminy Sztutowo z dnia 28-04-2017r., Uchwały Nr XXXIX/376/2018 Rady Gminy Sztutowo z dnia 27-06-2018r.  w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie, zarządzenia oraz regulaminy.

GOPS w Sztutowie jest jednostką organizacyjną podległą Wójtowi Gminy Sztutowo, realizującą zadania własne i zadania zlecone, swoją działalnością obejmuje Gminę Sztutowo.

Do zadań  Ośrodka  należy w szczególności:

 1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Sztutowo ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
 2. sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej,
 3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 8. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
 9. opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
 10. praca socjalna,
 11. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 12. zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
 13. dożywianie dzieci,
 14. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
 15. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
 16. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 17. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu informatycznego,
 18. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 19. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w narodowym Funduszu Zdrowia.

Inne zadania realizowane przez Ośrodek:

 1. przyznawanie prawa do świadczeń z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 2. prowadzenie prawa do świadczenia z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 3. prowadzenie spraw z zakresu ustawy o przemocy w rodzinie,
 4. prowadzenia spraw z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
 5. prowadzenie spraw z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 6. prowadzenia spraw z zakresu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 7. prowadzenia spraw z zakresu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 8. prowadzenie spraw z zakresu ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
 9. prowadzenie postępowań w sprawach wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych na podstawie uzyskanych upoważnień,
 10. prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 
 11. prowadzenie spraw z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 12. wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych przez administrację rządową i samorządową.

NASZA PLACÓWKA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sztutowie

ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

tel./fax (55) 247 71 09

e-mail: gops@gops-sztutowo.pl

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny