Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacja RODO Zespołu Interdyscyplinarnego

Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia  25  maja  2018r. Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych w związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych) (Dz.  U.  UE.  L.  z  2016  r.  Nr  119,  str.  1) (dalej: Rozporządzenie RODO), aktualne będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Administratorem  danych  jest  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie, ul. Gdańska 55; 82-110 Sztutowo, telefon kontaktowy 55 247 71 09.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej  pod adresem iod@mainsoft.pl
 3. Administrator  danych  osobowych przetwarza   dane   osobowe na podstawie  art.  6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia  RODO  tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji zapisów ustaw:

 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz.U. 2015 poz. 1390 ze zm.)
 • ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.)
 • aktów wykonawczych do wskazanych ustaw.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji  celów w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz przechowywane przez okres określony
  w szczegółowych przepisach prawa, w tym przepisach archiwalnych.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;
 • sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO (w okolicznościach określonych szczegółowo we wskazanym przepisie).
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane:
 • upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji.
 • podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie realizacji zadań na podstawie umów powierzenia danych lub stosownych upoważnień.
 1. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji obowiązku prawnego.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 3. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

 

 

NASZA PLACÓWKA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sztutowie

ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

tel./fax (55) 247 71 09

e-mail: gops@gops-sztutowo.pl

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny